Όροι Διαγωνισμού SERKOVA CRYSTAL PURE

Η εταιρεία ΑΜΒΥΞ Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Serkova Crystal Pure Contest» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως «Διαγωνισμός»). Το παρόν έγγραφο έχει κατατεθεί στη συμβολαιογράφο κ. Αικατερίνη Θ. Γεροστάθη (έδρα: Αθανασίου Διάκου 20, Αθήνα – τηλ: 210 8227315).

Όροι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, με ηλικία 18 ετών και άνω, κατά το χρόνο συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) Οι εργαζόμενοι της εταιρίας ΑΜΒΥΞ Α.Ε. και (β) τα πρόσωπα συγγένειας πρώτου (α’) βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 4/1/2021, ώρα 13:00 π.μ. (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Δευτέρα 10/1/2021, ώρα 10:00 π.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

4. Η ηλεκτρονική συμμετοχή δεν αποτελεί έγγραφο ταυτοπροσωπίας, πρέπει απαραίτητα ο νικητής να έχει πάντα μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο για την παραλαβή του δώρου.

Περιγραφή διαγωνισμού:

5. Οι χρήστες επισκέπτονται τη σελίδα https://www.instagram.com/serkovaofficial/ & https://www.facebook.com/SerkovaVodka και κατευθύνονται με link σε ένα ειδικά διαμορφωμένο microsite https://serkova.com/mad-walk που διεξάγεται ο διαγωνισμός, όπως υποδεικνύεται από τις σχετικές δημοσιεύσεις της σελίδας. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που περιλαμβάνουν μία ολοκληρωμένη συμμετοχή της σχετικής δημοσίευσης όπως υποδεικνύεται και ο χρήστης έχει συμπληρώσει τα στοιχεία του στη φόρμα συμμετοχής.

6. Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα μίας έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό όπου θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάδειξη του νικητή.

Δώρα/Ανάδειξη νικητών

7. Τα δώρα (περαιτέρω τα «Δώρα») του Διαγωνισμού θα είναι 2 designer dresses από τις συλλογές 5226 by Celia Kritharioti και Aπόστολος Μητρόπουλος . Οι 2 νικητές θα επιλεγούν τυχαία μέσω κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10/1/2021, και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας.

8. Τα Δώρα όσον αφορά στον αριθμό και το είδος τους είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή τους με χρήματα και δεν μεταβιβάζονται.

9. Εκτός από τους ….νικητές, θα κληρωθούν και …. αναπληρωματικοί νικητές. Σε περίπτωση μη αποδοχής Δώρου/ μη καταλληλότητας του Νικητή, το Δώρο του θα απονεμηθεί σε αναπληρωματικό νικητή.

10. Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει τους νικητές του Διαγωνισμού μέσω προσωπικού μηνύματος τη Δευτέρα 10/1/2021.

11. Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στον Διοργανωτή, από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων του, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο τίθεται στην ευχέρεια του Διοργανωτή είτε για την ανάκληση ή αναδιανομή του δώρου.

12. Ο Διοργανωτής δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε μη απόκριση, απουσία ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου.

13. Η παράδοση των Δώρων θα γίνει κατόπιν συννενόησης με τον νικητή και με την υπόδειξη τους αστυνομικής σας ταυτότητας.

14. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο του, δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί ή για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό εντός της προθεσμίας που θα του γνωστοποιηθεί, χάνει το σχετικό δικαίωμά του.

Πληροφορίες – Παράπονα:

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 2109692200, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 17:00.

Προσωπικά Δεδομένα:

Ο Διοργανωτής θα επεξεργάζεται για τις ανάγκες του Διαγωνισμού μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, εντάσσοντάς τα σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Όσον αφορά στους νικητές του Διαγωνισμού και στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, ο Διοργανωτής θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους που θα συλλέγονται κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και την επικοινωνία και διενέργεια παρόμοιων μελλοντικών προωθητικών ενεργειών καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού και διαφήμισης του Διοργανωτή ή εταιριών συμφερόντων του Διοργανωτή στα ΜΜΕ, σε έντυπα ή το Διαδίκτυο, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση του Διοργανωτή για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση αρχείου και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τον Διοργανωτή, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού αλλά και λοιπές προωθητικές ενέργειες του Διοργανωτή και εταιριών συμφερόντων του, στα πλαίσια πάντοτε της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή. Για τυχόν άσκηση από τους νικητές του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Διοργανωτή (Τηλέφωνο: 2109692200).

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων:

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τις εταιρίες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρίες, το βάρος της αποδείξεως) τότε οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.

Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων:

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να επεκτείνει το διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων, αλλαγή των μηχανισμών επιλογής νικητών), σχετικά με δημοσίευση στον τύπο ή με άλλον συναλλακτικά πρόσφορο τρόπο ή με αποστολή email στους συμμετέχοντες, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Αποδοχή των όρων.

Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.